โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

DSC_7264ผอ.ศพส.อ.กงไกรลาศ ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมทำค่ายตามโครงการชุมชนอุ่นใจ

DSC_7756

ผู้เข้าโครงการรายงานตัว  สสอ.รพ.สต.คัดกรองกรอกประวัติด้านสุขภาพเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีผู้เข้าค่ายมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วย

DSC_8225
สุมิตรา ศรีสมบัติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ อบต.ท่าฉนวน  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัยDSC_8243
มิตรา ศรีสมบัติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด  โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน  และพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยให้แนวคิดในการใช้ชีวิตเป็นคนดีในสังคม  ด้วยความรักความห่วงใยเสมือนแม่ที่ห่วงลูกหลาน
DSC_7789
พ.ต.ท.สมนึก  นวลคำ  สวญ.สภ.ท่าฉนวน  ให้ความรู้สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>