ผังการบังคับบัญชา

                                             ผังการบังคับบัญชา

สมนึก
พ.ต.ท.สมนึก  นวลคำ  สวญ.สภ.ท่าฉนวน

สุชาติ
พ.ต.ต.สุชาติ  สีขาว     สวป.สภ.ท่าฉนวน

รักษพงษ์
พ.ต.ท.รักษพงษ์   วังใน   หน.งานสอบสวน

ชนายุส

ร.ต.อ.ชนายุส    จิโน      สว.สส.สภ.ท่าฉนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>